سر نی
 دکتر عبدالحسین زرین‌کوب این کتاب را در بین سال های 1360 – 1362 در پاریس نوشته است. دکتر زرین کوب در مقدمه این کتاب اشاره می کند که درست است که این کتاب شرح مثنوی در مفهوم عادی و بر مبنای توالی ابیات متن نیست، اما ضمن تقسیم طبقه‌بندی مباحث مثنوی ، آنچه را در آن کتاب از باب لفظ یا معنی حاجت به شرح و تفسیر دارد به اجمال تقریر شده است. با این حال نویسنده آن را نه شرح مثنوی تلقی می‌کند ونه نقد و تحلیل آن. بلکه آن را بحثی در مثنوی می‌داند با سعی در فهم آنچه لطایف و رموز آن محسوب می‌شود و بیش از این هیچ دعوی دیگری ندارد. نویسنده کوشیده است در شرح و نقد مباحث مثنوی غیر از آثار خود مولانا و یاران و معاصرانش ، از آثار کسانی از متقدمان که به احتمال قوی مولانا با افکار و اقوال آنها آشنایی داشته است، استشهاد نماید. البته گاه به اقوال متالهان و عرفاء متأخر نیز ارجاع داده است و از این طریق پیوند اقوال و افکار مولانا را با اعصار تالی نشان می‌دهد.

 فهرست مطالب
:

جلد اول گزارش‌نامه مقدمه
1. مثنوی در نی نامه
 2. مولانا و یاران
3. با جمع مستمع
 4. زبان بی زبانان
 5. قافیه اندیشی
 6. قصه نی
7. در قلمرو وحی
 8. از مشکلات نبوت
 9. مقالات و دلالات
 10. عشق و معرفت
11. عالم در انسان
جلد دوم:
 
12. انسان در عال
 13. با شمع شریعت
 14. در جاده طریقت
 15. مقصد حقیقت
 16. سخن کوتاه:
 خاتمه یادداشت‌ها راهنمای ابیات مثنوی در متن شواهد از دیوان کبیر ابیات یادداشت‌ها فهرست‌ آیات و کلمات قرآنی، احادیث و سنن، اقوال و کلمات بزرگان، ابیات،‌مصرع‌ها و امثال کتاب‌نامه راهنمای یادداشت‌ها استدراکرویدادها
برای دریافت فایل pdf گزارش فعالیت‌های موسسه سروش مولانا روی سال آن کلیک کنید.
1390
1391
1392
پیام هفته
کوی نومیدی مرو اومیدهاست!
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست!