آثار نوشته شده درباره مولانا
  

نویسنده: فرانکلین دین لوئیس 
مترجم: حسن لاهوتی
ناشر: نامک
سال انتشار: 1386
 


نویسنده: عبدالحسین زرین کوب
ناشر: انتشارات علمی
سال نشر
: چاپ اول: 1364
 
   نویسنده :فریتس مایر
مترجم :مریم مشرف
ناشر :مرکز نشر دانشگاهی
سال نشر: چاپ اول 1382
 نویسندگان: سید حسین نصر، ویلیم چیتیک،
 آنه‌ماری شیمل 
ترجمه و تحقیق: شهاب الدینن عباسی
ناشر: انتشارات مروارید 
سال نشر: چاپ چهارم 1389  
   


نویسنده: سودابه کریمی
ناشر: نشر شور
سال نشر: چاپ اول 84

 


معارف(مجموعه مواعظ و کلمات)
نویسنده: سید برهان الدین محققق ترمدی
تصحیحات و حواشی: بدیع الزمان فروزانفر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
سال نشر: چاپ دوم1377

 
 نویسنده: فریتس مایر
مترجم: مهرآفاق بایبوردی
ناشر: انتشارات سروش
سال نشر: چاپ دوم: 85

 
 


سفری بر آسمان کن
نویسندگان: ایرج شهبازی، محسن شعبانی
ناشر: انتشارات دوستان
سال نشر: چاپ اول، 1391

 رویدادها
برای دریافت فایل pdf گزارش فعالیت‌های موسسه سروش مولانا روی سال آن کلیک کنید.
1390
1391
1392
پیام هفته
کوی نومیدی مرو اومیدهاست!
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست!